Beste lezer,

Kwetsbare zwangeren is deze keer het thema van de InTouch. Een thema dat mij na aan het hart ligt. In mijn loopbaan heb ik onder meer gewerkt voor de jeugdgezondheidzorg, de kinder- en jeugdpsychiatrie en de jeugdzorg. Daar heb ik gezien hoe belangrijk het is dat professionals goed samenwerken rondom kinderen en (aanstaande) moeders en gezinnen in moeilijke situaties. Om zo een ‘kansrijke start’ voor deze kinderen, moeders en gezinnen te realiseren. Ook voor verloskundigen en hun samenwerkingspartners is daarbij een niet te onderschatten rol weggelegd. In deze InTouch leest u er meer over.


Een belangrijke mijlpaal is de benoeming per 1 december 2019 van Ank de Jonge tot hoog­leraar Verloskundige Wetenschap. Ank gaf al leiding aan de vakgroep Midwifery Science van Amsterdam UMC en AVAG en is hiermee nu de eerste Nederlandse verloskundige hoog­leraar op een reguliere leerstoel. Tot nu toe zijn er alleen (buitenlandse) bijzonder hoogleraren geweest in Amsterdam en in Maastricht. Een belangrijke stap voor de ontwikkeling van het vak van verloskundige en de verdere academisering van de beroepsgroep. Uiteraard feliciteren we Ank de Jonge en de verloskundige gemeenschap in Nederland van harte met deze benoeming. De oratie van prof. dr. Ank de Jonge vindt plaats op 4 juni 2020.


Een andere belangrijke ontwikkeling de afgelopen maanden, was het gereedkomen van het advies van een commissie van wijze lieden over de toekomst van onze bacheloropleiding verloskunde. Het opstellen van dit advies was in opdracht van het bestuur van AVAG en de besturen van Hogeschool Inholland en Amsterdam UMC (de beide stichtende partners van AVAG).

We zijn op dit moment samen met de besturen druk bezig om de verschillende adviezen die de commissie heeft uitgebracht te implementeren of nader te onderzoeken. Zo gaan we de komende twee jaar onze inbedding in Hogeschool Inholland versterken en gaan we een nieuwe samenwerkingsovereenkomst uitwerken tussen Inholland en Amsterdam UMC, die de samenwerking rond opleiden en onderzoek voor de komende jaren een goede basis blijft bieden. Daarbij kijken we ook opnieuw naar de samenwerking met het UMCG in Groningen.

Er wordt momenteel ook een plan van aanpak uitgewerkt hoe we samen met de andere verloskundeopleidingen en de beroeps­vereniging KNOV tot een breed gedragen visie kunnen komen op de bachelor-master structuur voor de verloskundeopleiding.


Voor nu wens ik u weer veel leesplezier.

image
image

InTouch

December 2019, Nr. 24, 11de jaargang


InTouch is een gratis magazine voor alle afgestudeerden en relaties van de Academie Verloskunde Amsterdam Groningen. InTouch wil eraan bijdragen dat het contact tussen de Academie en iedereen die daar onderwijs heeft gevolgd of een relatie is, in stand blijft en zo mogelijk intensiever wordt. Wij stellen reacties en suggesties bijzonder op prijs. Hebt u opmerkingen of ideeën? Laat het ons weten!

Redactieadres

Vlaardingenlaan 1

1059 GL Amsterdam

Telefoon: 020-495 34 56

intouch@verloskunde-academie.nl

Redactie

Stefanie Hendriks, Anne-Marike Smit, Joyce Kors, Trudy Klomp, Anna Tsiamparlis-Wildeboer, Lara Mackenzie

Eindedactie

Stefanie Hendriks

Ontwerp en opmaak

Fotografie

Ruud Pos

Adressenbestand

Conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens gaat AVAG zorgvuldig met uw adresgegevens om. Indien u wijzigingen door wilt geven, dan kunt u die mailen naar

alumni@verloskunde-academie.nl of verzenden naar hierboven genoemd adres.

image